Alvászavar teszt egy percben

Tisztelt Felhasználónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az adatvédelmi tájékoztatónkat!

A SOMNIUS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Rövidített név: SOMNIUS Kft.; adószám: 13821603-2-43; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-875012) (továbbiakban: „SOMNIUS Kft.”) kijelenti, hogy a www.somnocenter.hu honlap (továbbiakban: „Honlap”) felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok teljes körű betartásával önállóan kezeli (továbbiakban: „Adatkezelő”). A SOMNIUS Kft. külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az Adatkezelő saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

Tájékoztatjuk, hogy amikor a www.somnocenter.hu honlapot (továbbiakban: „Honlap”) látogatja, eközben önkéntesen személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatok az alábbi módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

1.     Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Felhasználó által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan leképződnek számítógépes rendszerünkben.

2.     A Honlapon elhelyezett űrlapok, megrendelő lapok, online jelentkezési lapok, regisztrációs formanyomtatványok kitöltésével, alvásnapló és orvosi segédlet letöltésével, hírlevélre való feliratkozás útján a Felhasználó megadhatja nevét, elérhetőségét, email címét, orvosi pecsét számát vagy más adatait, amennyiben a Honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, illetve ha egészségügyi szolgáltatásainkat kívánja igénybe venni.

A regisztráció célja egészségügyi szolgáltatásnyújtás céljából történő hozzáférés, elérhetőség biztosítása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá Honlapunk egyes tartalmi elemeihez.

Tájékoztatjuk, hogy Honlapunk megfelel az egészségügyi szolgáltatók honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek. A Honlapon történő adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban,1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, illetve az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény hatályos törvényi rendelkezéseinek maradéktalan betartásával történik.

A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a SOMNIUS Kft. bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A Honlap látogatásával összefüggésben kezelt személyes adatokhoz kizárólag saját munkatársaink, feladataik ellátásához, illetve az igénybe veendő egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez, esetleges kérdések, észrevételek megválaszolásához szükséges mértékben férhetnek hozzá. A regisztrációs eljárás során megadott adatokat kizárólag az abban megjelölt célra használjuk fel, és nem egyesítjük más forrásból származó adatbázissal.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a regisztrációhoz kötött oldalak használata során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat köteles szolgáltatni.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a Felhasználó az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével nem jogosult jóerkölcsbe, jogszabályba, nemzetközi egyezmény rendelkezéseibe vagy bármely egyéb internethez kapcsolódó normába vagy szokásjogba ütköző információt, adatot, üzenetet küldeni. A Felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott adatokat jogosulatlanul nem használja fel, harmadik személynek nem hozza tudomására.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen további információért, kérdéssel, észrevétellel kérjük, forduljon a SOMNIUS Kft. munkatársaihoz a kommunikacio@somnocenter.hu e-mail címen.

 

Jogszabályi háttér

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az adatkezelés elvei

4. § (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés jogalapja

5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Az adatbiztonság követelménye

7. § (1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

(2) Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(3) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

(4) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

(5) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

(6) Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

5. Cikk

Az adatok minősége

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;

e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

7. Cikk

Adatbiztonság

Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

8. Cikk

Az adatalanyt védő további garanciák

Mindenkinek joga van arra, hogy

a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;

b) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;

c) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse, ha ezen adatok feldolgozása ellentétes a jelen Egyezmény 5. és 6. Cikkében foglalt alapelveket érvényesítő hazai jog rendelkezéseivel;

d) jogorvoslattal élhessen, ha e Cikk b) és c) pontjában foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.